Prosjektene våre

Vi arbeider for at barn som har fått en svært vanskelig start på livet skal få en god oppvekst, utvidede muligheter og håp for framtiden. I Ukraina har vi kontakter gjennom den lokale NGO Women for the Future som følger våre prosjekter på stedet. I tillegg er vi selv i Ukraina minimum hvert år og har kontakt med lokalkontakter og ansatte ukentlig via nett og telefon.

Frem til 2014 var vårt arbeid konsentrert om å hjelpe barn på bestemte instutusjoner i Antratsit området. (Link. Tidligere prosjekter). Etter at konflikten i området har tiltatt og Ukraina samtidig gradvis er i ferd med å foreta en avinstitusjonalisering og dermed nedlegger barnehjem og internatordninger, har vi valgt å dreie vårt arbeid noe samtidig som vi fortsatt opprettholder kontakt med enkelte av institusjonene.

 

Sentralsykehuset i Antratsit

Sykehuset har en liten enhet for spedbarn uten foreldreomsorg. Enheten prioriteres verken av myndighetene eller av sykehusets ledelse. Siden 1999 har vi sammen med den norske gruppa Solidaritet gitt pengestøtte og hatt faglig utveksling med personalet, som vi selv har ansatt på enheten:

• Vi lønner en sykepleier og en spesialpedagog som gir barna livsnødvendig omsorg og stimulering.

• Vi gir støtte til å dekke primære behov som næringsriktig mat, bleier, medisiner og klær.

 

Prosjektet ”Nøkkel” på Skole 5

Funksjonshemmede barn i Ukraina er sjelden inkludert i ordinære skole. Konsekvensene av dette er ikke bare manglende undervisning, men også sosial isolasjon og segregering.

Sammen med foreldreforeningen for funksjonshemmede i Antratsit, har lærerne på den ordinære Skole 5 tatt initiativ til å åpne skolen for ca. 40 funksjonshemmede barn og unge to dager per uke. Vi støtter prosjektet faglig og noe økonomisk.

Planene og midlene ligger klare for å bygge arbeids- og aktivitetssenteret "Livs hus" i tilknytning til Skole 5. Målet med sentetert er at funksjonshemmede unge og voksne skal ha et meningsfylt dagtilbud for trening av ulike ferdigheter og sosialisering. "Livs hus" er en testamentarisk gave etter CP rammede Liv Haugen som selv var aktiv i Ukrainagruppa. På grunn av konflikten i regionen er dette byggeprosjektet foreløpig utsatt.

God omsorg gir livslyst!


”Kan dere besøke barneavdelingen på sykehuset her i byen?”, spurte direktøren for Barnehage 15. Det var til henne de foreldreløse barna fra sykehuset kom når de var blitt et år. Hun reagerte på at barna var tynne og apatiske da de kom til hennes institusjon.

Les mer: God omsorg gir livslyst!

ICDP - Et utviklingsprogram

ICDP (International Child Development Program)

På bakgrunn av Ukrainagruppas observasjoner av omsorgspersoners tilnærming til utsatte barn i Ukraina, har vi funnet ICDP som en ideell metode med tanke på å bedre forholdene for barna. I Sovjet-tiden var den anvendte tilnærmingen i forhold til barnas utvikling basert på den kollektivistiske tanken. Et viktig mål var da å oppdra barn til lydighet. Metoden som her ble brukt var ikke å ta barnet opp når det gråter, da de fryktet for utvikling av hysteri. Barna skulle ha mat og stell hver tredje time uavhengig av barnets individuelle behov.
Vi vet nå at barn som ikke opplever at deres behov blir møtt heller ikke utvikler selvtillit. Det vi i Ukrainagruppa har sett etter mange års tilstedeværelse i landet, er at mange utsatte barn er sårbare og lett blir ofre for kriminalitet, prostitusjon og stoffmisbruk. Vi hører få historier om barnehjemsbarn der de som voksne står opp for seg selv og kjemper for en bedre tilværelse.
Vi har ofte møtt deterministiske holdninger i tro på barnas utviklingsmuligheter blant ansatte ved ulike barneinstitusjoner. Dersom far eller mor er alkoholiker eller kriminell møter vi ofte en forventning til at også barnet følger foreldrenes veivalg, fremtiden er altså forehåndsbestemt.

 

Les mer: ICDP - Et utviklingsprogram

Logg inn